Privacy policy

Conform de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sedert 25 mei 2018 in werking is, vertellen wij u op basis van welke gronden we gegevens verzamelen en gebruiken. Deze policy beschrijft hoe www.studiobobbers.be (de”site” of “wij”) uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en vrijgeeft wanneer u de site bezoekt of een aankoop doet.

Studio Bobbers hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens ter nakoming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”).

Studio Bobbers wil u door middel van deze Privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en dit met betrekking tot alle diensten die door Studio Bobbers worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die Studio Bobbers (uit)voert. Studio Bobbers vraagt dat u deze Privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan onze onderneming verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Studio Bobbers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Studio Bobbers, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Studio Bobbers verstrekt.

Studio Bobbers kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor-en achternaam, aanspreektitel, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Studio Bobbers wijst u er op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

Waarom Studio Bobbers gegevens nodig heeft

Studio Bobbers verwerkt u persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/ of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden.

Daarnaast kan Studio Bobbers uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit technologische en commerciële dienstverlening. Verder kan Studio Bobbers uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het voeren van haar boekhouding, klantenbeheer, beheer van leveranciers/ onderaannemers, personeelsbeheer en loonadministratie, public relations en directe marketingsactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie en nieuwsbrieven. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en/ of reglementaire verplichtingen en/ of gerechtvaardigd belang.

Hoe lang Studio Bobbers gegevens bewaart

Studio Bobbers bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met anderen

Studio Bobbers verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/ of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingsbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met u voorafgaande toestemming.

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Websitebezoek in kaart gebracht

Op de website van Studio Bobbers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging alsook de gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Studio Bobbers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analystics

Studio Bobbers maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Studio Bobbers bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde staten (Privacybeleid Google). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Studio Bobbers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen aanbieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Studio Bobbers heeft hier geen invloed op. Studio Bobbers heeft Google geen toestemming gegeven om via Studio Bobbers verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de AVG delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

Recht op toegang tot inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

Recht op gegevenswisseling of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de AVG. Wij kunnen de gegevenswisseling of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang en dit zolang de gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken. 

Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Bij Studio Bobbers stellen wij alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be

Beveiliging

Studio Bobbers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geen geval kan Studio Bobbers aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er is een aanwijzing van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiligingen van door Studio Bobbers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Studio Bobbers via hallo@studiobobbers.be

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij Studio Bobbers gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media aan te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikservaringen efficiënter te maken.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina worden weergegeven. Volgens de wetgeving mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. 

Winkelwagen