Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Inleiding

Deze website wordt beheerd door www.studiobobbers.be. Op de hele website verwijzen de termen “wij”, “ons”, en “onze” naar www.studiobobbers.be. Wij bieden deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor jou, de gebruiker op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden gemeld.

Studio Bobbers, Leo Tertzweillaan 16, 9050 Gentbrugge, België. (KBO: 2.328.025.338, BTW: BE 0782.568.878)
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet van toepassing.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de algemene voorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de algemene voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/ of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

Artikel 3 - Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op onze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurige, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

Artikel 4 - Bevestiging van de bestelling

De contractuele informatie zal het onderwerk uitmaken van een bevestiging per e-mail en dit uiterlijk op het ogenblik van de levering.

Artikel 5 - Aankoop

Studio Bobbers zal uw bestelling beantwoorden onder voorbehoud van de beschikbare voorraad of van de voorraad die beschikbaar is bij de leveranciers. De verzendingstermijnen worden op indicatieve titel meegedeeld. Wanneer ondanks de waakzaamheid van Studio Bobbers toch blijkt dat de producten niet beschikbaar zijn nadat uw bestelling werd geplaatst, zal Studio Bobbers u hierover per e-mail inlichten en uitnodigen om uw bestellingen te annuleren of te wijzigen.

Artikel 6 - Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de producten wordt steeds op indicatieve titel meegedeeld op onze website. Wanneer er wordt meegedeeld dat een product “in voorraad” is, is dit product in principe beschikbaar. Studio Bobbers kan echter niet aansprakelijk worden gehouden indien de voorraad niet meer dezelfde zou zijn als op de datum waarop de bestelling werd geplaatst. Elke onbeschikbaarheid wordt in principe aangegeven op de website.

Wanneer Studio Bobbers een product niet binnen een redelijke termijn kan verkrijgen bij hun leveranciers (uitputting van de voorraad), dan zal Studio Bobbers de klant per e-mail inlichten over de verwachte vertraging. De klant zal in dat geval, op basis van de nieuwe informatie, de keuze hebben om zijn bestelling te annuleren of om te wisselen. Er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht ingeval van een dergelijke annulering van de bestelling.

Artikel 7 - Prijs

De prijzen van onze producten worden vermeld in EURO, inclusief alle taksen, exclusief portkosten. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant (behalve ingeval van bijzondere voorwaarden vermeld op de website). De prijzen worden aangegeven rekening houdende met de informatie die de klant heeft verstrekt met betrekking tot de plaats van levering.

Studio Bobbers behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. Studio Bobbers verbindt zich er echter toe om de geldende prijzen toe te passen die werden vermeld op het ogenblik van uw bestelling.

Artikel 8 - Betaling

De betaling van de volledige prijs dient te gebeuren op het ogenblik van uw bestelling. Om uw bestelling te betalen kan u gebruik maken van de volgende betaalmiddelen: Bancontact, PayPal, Visa, Mastercard en American Express.

Artikel 9 - Levering

De producten die via Studio Bobbers werden aangekocht zullen slechts worden geleverd in de landen die zijn aangeduid op de website. Deze producten zullen worden geleverd op het adres dat wordt vermeld op de bestelbon.

Studio Bobbers is niet aansprakelijk voor de gevolgen die te wijten zijn aan een vertraging van de zending ten gevolge van feiten waarvoor Bpost aansprakelijk is. De prijs van de bestelling zal niet worden terugbetaald zolang de bestelling niet werd teruggezonden aan de verzender of bij de geadresseerde met vertraging is toegekomen.

Indien u beslist om uw bestelling te annuleren nadat u reeds heeft betaald en indien uw bestelling reeds vertrokken is om te worden geleverd, dan zal Studio Bobbers niet overgaan tot terugbetaling van dit product tot zij een volledige betaling heeft ontvangen en op voorwaarde dat het product zich in originele staat bevindt. De transportkosten en de kosten voor het terugzenden van het product zijn ten laste van de klant. (Zie artikel 11 – Herroepingsrecht)

Risico-overdracht:

De eigendom en de risico’s verbonden aan uw product zullen overgaan na ontvangst van het product.

Leveringsproblemen:

Elk voorbehoud met betrekking tot het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigd pakket, reeds geopend pakket,…) moet binnen de 3 dagen na ontvangst van het product gemeld worden aan Studio Bobbers. Afhankelijk van de gevallen bepaald in “artikel 6 – Beschikbaarheid”, kan u al dan niet genieten van de voorwaarden die in dat artikel voorzien zijn in verband met de omwisseling en de terugbetaling van de producten.

Elk probleem met betrekking tot de items die zich in het pakket bevinden (verstreken of ontbrekend item dat niet overeenstemt met het bestelde item,…) moet binnen de 14 dagen na ontvangst van het pakket worden gemeld aan Studio Bobbers. Studio Bobbers is niet aansprakelijk en het product zal dus niet vervangen noch terugbetaald worden ingeval van problemen waarbij de kennisgeving pas na deze termijn is gebeurd.

Conformiteit van de producten:

Wanneer de producten zichtbare fabrieksfouten vertonen of indien de producten niet overeenstemmen met uw bestelling, dan verbindt Studio Bobbers zich ertoe om de producten te vervangen of terug te betalen. In dit geval verzoeken wij u om ons een detailleerde schriftelijke verklaring over te maken en het product terug te zenden aan Studio Bobbers. Studio Bobbers zal, naar uw keuze, overgaan tot de vervanging of de terugbetaling van de producten. Dit verzoek moet worden gedaan binnen de zeven werkdagen volgend op de levering. Elke vordering die buiten deze termijn worden geformuleerd zal niet worden aanvaard.

De producten moeten worden teruggezonden aan Studio Bobbers in de staat waarin u deze heeft gekregen met het geheel van de geleverde elementen (accessoires, verpakking, handleiding,…). De kosten die werden aangegaan voor deze terugzending zullen u worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief. In elk geval geniet u van de wettelijke bepaling in verband met de garantie voor verborgen gebreken.

De bepaling van dit artikel beletten u niet om uw herroepingsrecht in te roepen (tevreden of geld terug) dat voorzien is in “artikel 11”.

Pakket terugzenden:

Belangrijk! Als de klant niet aanwezig is wanneer het pakket wordt afgeleverd en het pakket nadien niet binnen de 15 dagen afhaalt op het postkantoor(punt) zal het pakket worden teruggezonden aan Studio Bobbers. In dat geval zal Studio Bobbers het pakket slechts terugzenden aan de klant wanneer het pakket terug werd ontvangen (of indien de post het heeft teruggezonden ingeval van verlies), en de portkosten van deze tweede verzending zullen in rekening worden gebracht aan de klant, dit zelfs indien blijkt dat er geen kennisgeving achtergelaten werd door de leverancier.

Artikel 10 - Garantie

De producten die op de website www.studiobobbers.be werden aangekocht vallen onder de fabrieksgarantie overeenkomstig de specifieke bepalingen en voorwaarden vermeld in de originele documentatie van het product. Lees uw documentatie op het product voor meer informatie over de fabrieksgarantie, die u niet belet om de imperatieve rechten van de geldende wetgeving in te roepen.

Elk verzoek tot garantie moet in voorkomend geval gedaan worden, hetzij rechtstreeks bij de fabrikant of de uitgever overeenkomstig de garantiebepaling gehecht aan de gekochte producten, hetzij per mail bij Studio Bobbers (hallo@studiobobbers.be).

Artikel 11 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 (6 april 2010 op de marktpraktijken) beschikt de consument over het recht om binnen de 14 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product, zonder kosten en zonder enige motivering de koper in te lichten dat hij zijn aankoop herroept. Opgelet! Bovenvermeld recht geldt niet voor de producten die werden aangekocht tijdens solden/ promoties. Deze producten zullen derhalve nooit worden teruggenomen noch terugbetaald worden.

Studio Bobbers tracht om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen (materiële vergissingen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren van het product. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben alsook lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst kan u ons altijd contacteren voor meer info.

De producten moeten verplicht binnen een termijn van 14 dagen worden teruggezonden aan Studio Bobbers in perfecte staat zodat het mogelijk is om deze nog in oorspronkelijke staat te verkopen (verpakking, accessoires, handleiding), naar behoren vergezeld en met een kopie van de factuur of bestelbon.

Elk onvolledig, stukgegaan of beschadigd product of elk product waarvan de originele verpakking zou zijn beschadigd zal niet worden terugbetaald noch omgewisseld worden. De consument die dit recht wenst uit te oefenen moet Studio Bobbers hiervan binnen de 14 werkdagen contacteren via het e-mailadres hallo@studiobobbers.be. De verzendkosten die Studio Bobbers voor uw bestelling zou zijn aangegaan zullen onder geen beding worden terugbetaald.

Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal Studio Bobbers de betaalde som(men) terugbetalen na aftrek van leveringskosten die ten laste zijn van de consument.

Artikel 12 - Bewijs van transactie

De geïnformatiseerde registers die onder de veiligheidsvoorwaarden worden opgeslagen in de computersystemen van Studio Bobbers zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van de bestelbonnen en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden voorgelegd.

Artikel 13 - Aansprakelijkheidsbeperking

De foto’s en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven zijn niet contractueel en bestaan uitsluitend voor informatieve doeleinden. Studio Bobbers is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden die zich voordoen op de foto’s of teksten van deze website. Bovendien, wat de technische fiches en de productomschrijving van onze partners of leveranciers betreft verwerpt Studio Bobbers elke aansprakelijkheid met betrekking tot de geldigheid van hun inhoud.

Zonder enige beperkingen van de algemene verkoopsvoorwaarden zal geen enkele vordering met betrekking tot de geleverde producten, de niet levering van de producten of enige andere vordering hoger kunnen zijn dan het bedrag van de aankoopprijs van de producten die het voorwerp zijn van een vordering tot schadevergoeding. In geen enkel geval kan Studio Bobbers aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (zelfs indien Studio Bobbers het ontstaan van dergelijke schade kende of had kunnen kennen) die te wijten is aan haar producten, hun gebruik, hun verkoop op deze website.

Artikel 14 - Overmacht

Studio Bobbers zal alles in het werk stellen om aan hun verplichtingen te voldoen maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in of afwezigheid van de levering die te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van hun wil zoals stakingen, oorlogen, natuur- of andere rampen die de productie, het transport of de levering van de producten zou beletten.

Ingeval van vertraging zal Studio Bobbers haar verplichtingen binnen een zo kort mogelijke termijn naleven en behouden zij zich het recht voor om hun voorraad producten naar evenredigheid te verdelen tussen hun klanten.

Artikel 15 - Gegevensbescherming

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u akkoord dat Studio Bobbers de gegevens verzameld die u via uw bestelbon opslaat, verwerkt en gebruikt. Bepaalde van deze gegevens kunnen worden overgedragen aan vennootschappen die tussenkomen voor de levering van uw producten. Door uw bestelling te plaatsen en indien u dit op uw bestelbon aanduidt gaat u eveneens akkoord dat Studio Bobbers deze gegevens overdraagt aan andere vennootschappen waarvan de producten op de website van Studio Bobbers beschikbaar zijn.

Om u te verzetten tegen de overdracht van deze gegevens aan deze vennootschappen met het oog op informatieverstrekking over andere producten en diensten van Studio Bobbers of van derden, moet u uw weigering aanduiden in de daartoe bestemde sectie op de bestelbon. U kan verzoeken om een kopie van deze gegevens die wij bijhouden en die u aanbelangen door ons toe te zenden door een schriftelijk verzoek te zenden of ons te contacteren via hallo@studiobobbers.be. Indien één van de gegevens die wij bijhouden onjuist zou zijn, zal dit op uw verzoek worden verbeterd.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Studio Bobbers zal haar uiterste best doen om elk geschil minnelijk op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de geschillenregeling en indien u de zaak aanhangig wenst te maken voor de bevoegde rechtbanken, zullen onderstaande regels worden toegepast.

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Elke partij gaat ermee akkoord dat elk eventueel geschil onderworpen wordt aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van België.

Winkelwagen